KẾ HOẠCH TRƯỜNG NGUYỄN DU

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
Căn cứ Kế hoạch số: …-KH/CĐGD-PGD&ĐT ngày.. tháng … năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
Trường Tiểu học Nguyễn Du phối hợp cùng với Công Đoàn trường xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích.
– Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW những năm qua, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
– Làm cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên.
– Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tuỵ, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong cơ quan đơn vị ngành Giáo dục.
2. Yêu cầu.
– Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên học tập và làm theo.
– Nhà trường và các đoàn thể cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ với tập thể đơn vị nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm học.
– Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của chi bộ và nhà trường; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở đơn vị.
– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị.
– Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN.
1. Tuyên truyền, quán triệt nội dung của Chỉ thị, các chuyên đề toàn khóa, hàng năm và kế hoạch tổ chức thực hiện của Huyện ủy, Đảng ủy.
Nội dung và phương thức thực hiện:
        – Công Đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày15/5/2016 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy, Đảng ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thật sự nghiêm túc, sâu rộng, thường xuyên, liên tục có hệ thống từ cán bộ chủ chốt đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh trong đơn vị và quần chúng nhân dân. Đảm bảo đầy đủ nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nâng cao tự giác trong học tập và làm theo Bác, phù hợp với từng chức danh, đối tượng.
– Nhà trường, các đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, sinh động, hấp dẫn, kết hợp phương pháp tuyên truyền miệng các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và học sinh.
– Nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức và học sinh về mục đích, ý nghĩa, nội dung quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày15/5/2016 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy, Đảng ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
– Việc tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW phải căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy, Đảng ủy xã.
2. Xây dựng kế hoạch và thực hiện chuẩn mực làm theo các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Nội dung và phương thức thực hiện:
– Nhà trường, Công Đoàn, đoàn thể chủ động rà soát, bổ sung những chuẩn mực đạo đức về xây dựng những chuẩn mực đạo đức làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chi bộ, nhà trường. Phương châm là thực hiện tốt giữa xây và chống, lấy việc xây là chính.
– Xây dựng tinh thần yêu nước, kiên định thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, ra sức phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; chống suy thoái, dao động về tư tưởng chính trị, nhạt phai lý tưởng, nói đúng, làm đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
– Xây dựng và nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc tại đơn vị, tránh thái độ bàng quang vô trách nhiệm, quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch, nhũng nhiểu, hành dân…
– Xây dựng tình yêu thương hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp, chống chia rẽ, bè phái, cục bộ địa phương. Xây dựng tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, thật thà, dũng cảm, coi trong chất lượng hiệu quả công việc, chống lười biếng, lãng phí, phô trương hình thức, chống tham nhũng, dối trá, hối lộ, bê tha, trụy lạc, nói không đi đôi với làm, chạy theo danh vọng, địa vị, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, lạm dụng quyền lực.
– Việc đăng ký các chuẩn mực phải phù hợp các chủ đề từng năm, các chuẩn mực thực hiện phải dễ nhớ, dễ thực hiện và sát với loại hình của đơn vị, cá nhân. Đồng thời có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị.
– Nhà trường xây dựng và thực hiện các chuẩn mực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn 09-HD/BTGTW ngày 20/6/2007 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Có đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện từng năm.
– Cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường đăng ký các tiêu chí làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị đang công tác gắn với đăng ký nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ. Có đánh giá kết quả thực hiện, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời cá nhân tiêu biểu, điển hình. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm nhũng cá nhân vi phạm.
Thời gian thực hiện: Hàng năm.
3. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội công Đoàn các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị đơn vị giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề tư tưởng, đạo đức bức xúc, nổi cộm của đơn vị.
Nội dung và phương thức thực hiện:
– Nhà trường đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; NQTW IV; Quy định số 10 của Tỉnh ủy; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết của chi bộ, Nghị quyết nhà trường góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm của đơn vị.
– Kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị.
– Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở đơn vị.
– Nhà trường tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị,  làm tốt việc tự phê bình và phê bình trong nhà trường để xây dựng nhà trường đoàn kết, thống nhất. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong lần họp hội đồng sư phạm định kỳ.
– Chào cờ và kể chuyện theo gương Bác vào sáng thứ hai đầu tuần thật sự nghiêm túc, trang trọng, thường xuyên đổi mới nội dung chuyện kể gắn với tấm gương người thật, việc thật.
– Hàng tháng nhà trường có nhận xét, đánh giá về tình hình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng cán bộ, giáo viên, nhân viên. Có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng học tập và làm theo Bác trong những năm tiếp theo.
Thời gian thực hiện: Hàng năm.
4. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới phát triển bền vững đất nước
Nội dung và phương thức thực hiện:
– Đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị 05; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.
– Gắn với việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, tiếp tục thực hiện giảng dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cấp học.
– Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, sưu tầm những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
– Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị của nhà trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên, gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của đơn vị, thể hiện văn hóa lịch sự trong ứng xử, giao tiếp với quần chúng nhân dân, phụ huynh, Cha mẹ học sinh và đồng nghiệp.
– Thường xuyên biểu dương, khen thưởng kịp thời, nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và theo theo Bác.
Thời gian thực hiện: Hàng năm.
           5. Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Nội dung và phương thức thực hiện:
– Tăng cường các hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thu hút đoàn viên, đội viên, nhi đồng tham gia, tạo thành phong trào rộng lớn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
        – Lựa chọn các nội dung phù hợp với lứa tuổi, đối tượng, tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho đoàn viên, đội viên, nhi đồng làm theo Bác bằng những việc tốt.
       – Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những gương đoàn viên, thiếu nhi làm theo lời Bác.
Thời gian thực hiện: Hàng năm.
6. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Nội dung và phương thức thực hiện:
– Nhà thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
– Nhà trường cần có kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị 05, nhất là trong việc xây dựng các chuẩn mực của tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, việc thực hiện nhiệm vụ được giao từ đó phát hiện những mô hình, cách làm hay, biểu dương những điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
– Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm.
        III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Căn cứ Chỉ thị 05 và Kế hoạch của Công đoàn Giáo dục huyện, Đảng ủy xã. Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức, hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở đơn vị mình.
2. Việc tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sự lãnh đạo của chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện.
3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc, với tổ chức công dân, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; thường xuyên kiểm tra, sơ kết đánh giá tình hình triển khai, những ưu điểm, khuyết điểm, đề ra giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 10 tháng10 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Trường Tiểu học Nhuyễn Du ./.
        Nơi nhận:
– Triển khai đến  CB,GV,CNV  trong nhà trường;
– Trang Wed trường;
– Lưu: VT, KH.
            HIỆU TRƯỞNG

 Lê Thị Tân