KẾ HOẠCH TRƯỜNG NGUYỄN DU

KẾ HOẠCH TRƯỜNG NGUYỄN DU

Lượt xem:

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Căn cứ... ...
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học ...
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016 -2017

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016 -2017

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 15/07/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯMGAR TRƯỜNG TH NGUYỄN DU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        ... ...